STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW WEŁNOWCA-JÓZEFOWCA „REVITA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
& 1

 1. Tworzy się Stowarzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca-Józefowca „Revita” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem działającym na mocy ustawy Dz.U.2001.79.855j.t z późniejszymi zmianami i działa na podstawie niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 5. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi: Revita.

& 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

& 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, którym nieobojętne są sprawy dzielnicy Katowic Wełnowca-Józefowca.

& 4

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci podłużnej i okrągłej o treści ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może używać własne logo oraz wydawać legitymacje zgodnie z obowiązującymi przepisami .

& 5

Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych o podobnych celach statutowych.

Rozdział II
Cele i zadania
& 6

Do celów statutowych stowarzyszenia należą w szczególności:

 1. Integracja oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań na rzecz Wełnowca-Józefowca;
 2. Działania na rzecz rozwoju edukacji, rekreacji i poprawy bezpieczeństwa Wełnowca-Józefowca;
 3. Pielęgnowanie i ochrona dóbr kultury Wełnowca-Józefowca;
 4. Wspieranie lokalnych inicjatyw oraz promocję Wełnowca-Józefowca;
 5. Poprawa jakości życia mieszkańców Wełnowca-Józefowca;
 6. Działania na rzecz rozwoju kultury i sportu Wełnowca-Józefowca;
 7. Pielęgnowanie stanu środowiska przyrodniczego Wełnowca-Józefowca;
 8. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w Wełnowcu-Józefowcu.

Rozdział III
Sposoby realizacji celów
& 7

Do osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenie dąży w szczególności poprzez:

 1. Współpracę z władzami miasta Katowice, z placówkami kulturalno-oświatowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, policją, strażą miejską, zakładami pracy oraz organizacjami społecznymi.
 2. Wyrażanie opinii i wnioskowanie w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej Wełnowca-Józefowca.
 3. Organizowanie różnego rodzaju wystaw, festynów, wycieczek i zabaw rekreacyjnych.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży zarówno w zakresie wiedzy o dzielnicy oraz o współżyciu społecznym.
 5. Inspirowanie i organizowanie mieszkańców dzielnicy do dbałości o estetyczny wygląd Wełnowca-Józefowca.
 6. Prowadzenie działalności informacyjnej na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 7. Wydawanie bezpłatnego biuletynu dzielnicowego.
 8. Zainteresowanie się losem ludzi starszych zamieszkałych na terenie Wełnowca-Józefowca.
 9. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 10. Fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, dyplomów.
 11. Pielęgnowanie i ochronę tradycji narodowych.
 12. Wszystkie działania Stowarzyszenia odbywają się z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział IV
Członkowie ich prawa i obowiązki
& 8

Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

& 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

& 10

Przyjmowanie członków odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

& 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

& 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Udziału w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 4. Udziału w zebraniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

& 13

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

 1. Postępowanie zgodne ze statutem, obowiązującymi regulaminami oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 3. Regularne opłacanie składek.
 4. Uczestniczenie w każdym Walnym Zebraniu Członków.

& 14

Członek wspierający ma prawo do:

 1. Brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 2. Brania czynnego udziału z zwykłych zebraniach z głosem doradczym.
 3. Posiadania pozostałych praw członków zwyczajnych i honorowych przyznanych na podstawie właściwej Uchwały Zarządu.

& 15

Członek wspierający (osoba prawna) może być reprezentowany w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

& 16

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

& 17

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

& 18

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna która w szczególny sposób zasłużyła się w realizowaniu celów Stowarzyszenia:

 1. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd na wniosek połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego, jest zwolniony z opłacania składek.
 3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

& 19

 1. Nowo przyjęci członkowie opłacają składki w ciągu piętnastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 2. Wysokość składki członkowskiej jest uchwalana na Walnym Zebraniu Członków
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.

& 20

Utrata członkostwa następuje na wskutek :

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
 2. Śmierci członka.
 3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 5. Skreślenia przez Zarząd z powodu:
 6. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 7. niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 8. niepłacenia składek przez trzy kwartały roku;
 9. nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków.

& 21

 1. Od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Odwołanie składa na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. W sprawie o której mowa w ust.2, uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział V
Władze i struktura
& 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

& 23

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, nieodpłatnie.

Rozdział VI
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
& 24

 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków co najmniej na jeden miesiąc przed terminem zebrania . Zawiadomienie odbywa się listownie.

& 25

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

& 26

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
 2. Uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji.
 3. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 4. Wybór i odwołanie prezesa Zarządu, Zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia.
 10. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
 12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie likwidacji jego mienia.
 13. Powoływanie uchwałą Stowarzyszenia członka organu kontroli wewnętrznej wskazanym w uchwale tego organu lub pełnomocnika w umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.

& 27

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym .
 3. Wobec braku kworum, Uchwały Walnego Zebrania są ważne w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Drugi termin może odbyć się w każdym czasie, nie wcześniej niż tego samego dnia, 30 minut po upływie pierwszego terminu.

& 28

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdym terminie z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bądź połowy ogółu członków.
 2. Nadzwyczajne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Zebranie członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Rozdział VII
Zarząd
& 29

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzi prezes stowarzyszenia oraz do siedmiu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, którzy wraz z prezesem stanowią Prezydium Stowarzyszenia.
 4. Wybrany prezes może pełnić swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje.
 5. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 6. Pracami Zarządu kieruje prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

& 30

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w trybie jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa. W przypadku nieobecności prezesa i równej ilości głosów decyduje głos wiceprezesa.

& 31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 2. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie zespołów problemowych.
 3. Uchwalanie regulaminów dla zespołów problemowych.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz budżetu do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków.
 7. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 9. Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami.
 10. Zarządzanie majątkiem, ustalanie planów działania, zatwierdzanie rocznego bilansu.
 11. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
 12. Ustalanie wzorów: pieczęci, logo, rodzaju legitymacji.
 13. Udzielanie pełnomocnictw.

& 32

Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych celów.

& 33

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie łączne prezesa i dowolnego członka Zarządu, lub wiceprezesa i dowolnego członka Zarządu                    z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w składzie – prezes z dowolnym członkiem Zarządu, lub wiceprezes z dowolnym członkiem zarządu, na podstawie stosownej uchwały Zarządu, która winna być zatwierdzona przez większość członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

& 34

W czasie kadencji Zarząd ma prawo dokooptować z pozostałych członków Stowarzyszenia do liczby ogólnej, maksymalnej siedmiu członków – prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, trzech członków zwyczajnych – nowych członków Zarządu zgodnie z kolejnością otrzymania większości głosów w przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej siedmiu członków, przy czym osoba wybrana powinna być zatwierdzona na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna
&35

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli nad działalnością Stowarzyszenia w ilości 3 członków którzy spośród siebie wybierają, przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 3. członkowie organu zarządzającego Stowarzyszenia.
 4. członkowie skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

& 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa i statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Przedstawienie własnej oceny działalności Zarządu, wynikającej z przeprowadzonej kontroli i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

& 37

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w trybie jawnym, przy obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji i równej ilości głosów decyduje głos wiceprzewodniczącego.

& 38

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu, w szczególności sfery finansowej i majątkowej.
 2. Przedłożenie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 3. Składanie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków.
 4. Składanie wniosku o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

& 39

 1. Zebranie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz     w roku.
 2. Do ważności zebrania Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków komisji.

& 40

W razie zmniejszenia składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, ich uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu Stowarzyszenia.

Rozdział IX
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
& 41

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Darowizn.
 3. Spadków.
 4. Dotacji.
 5. Publicznych grantów.
 6. Dochodów z własnej działalności statutowej.

& 42

 1. Dochody mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
& 43

Na wniosek Zarządu lub połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia oraz likwidację jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków

& 44

Likwidatora majątku Stowarzyszenia wyznacza Walne Zebranie Członków poprzez stosowną Uchwałę.

& 45

W kwestiach nieuregulowanych w statucie stosuje się „Prawo o stowarzyszeniach” prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednie uchwały Stowarzyszenia.

& 46

Statut niniejszy wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Sądzie.

& 47

Statut uchwalono na Zebraniu Założycielskim w dniu 24.07.2015 roku.

Tekst Statutu w formacie PDF: otwórz

Facebook User Timeline

Close