GPP – część pierwsza – historia

W ramach cyklu informacyjnego o podmiotach działających na terenie naszej dzielnicy, z którymi współpracujemy, przestawiamy pierwszą z trzech części artykułu o Górnośląskim Parku Przemysłowym, dotyczącą historii Spółki.

gpp logo

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o., w skrócie GPP, jest podmiotem gospodarczym działającym od 12 maja 1995 roku. Do kwietnia 2005 roku firma, jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. działała pod nazwami: TOR sp. z o.o., Drukarnia Śląska Sp. z o.o., Prymat sp. z o.o., GAPP Sp. z o.o., a od października 2004 roku BUDMASZ sp. z o.o., kilkakrotnie zmieniając w tym okresie przedmiot działalności. Początkiem 2005r. podjęto prace koncepcyjne nad utworzeniem Parku Przemysłowego na przeznaczonych do rekultywacji terenach poprzemysłowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.

Walne zgromadzenie udziałowców Spółki uchwałą z dnia 12.04.2005 dokonało odpowiednich  zmian w statucie Spółki, od tego dnia nazwa Spółki brzmi: Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

 • zarządzanie kompleksem GPP BUSINESS PARK,
 • promocja i wspieranie przedsiębiorczości
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych
 • koordynowanie działalności Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego skoncentrowanej m.in. na projektowaniu inteligentnych i zrównoważonych budynków przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.04.2005 roku pomiędzy:

 • Prezydentem Miasta Katowice,
 • Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach,
 • Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach (GAPP S.A.)
 • Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej (ARR S.A.)

wyznaczono Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. jako spółkę zarządzającą Górnośląskim Parkiem Przemysłowym w Katowicach.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca przy tworzeniu w Katowicach nowoczesnego Parku Przemysłowego na zdegradowanych terenach po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.

Kalendarium

2005

 • początek prac koncepcyjnych nad utworzeniem Parku Przemysłowego na terenach wymagających rekultywacji
 • aplikowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o środki unijne na realizację przedsięwzięcia
 • akceptacja i zgoda na podjęcie działań

2008

 • otwarcie pierwszego budynku na terenie GPP
 • utworzenie Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (Klaster)
 • tworzenie technologicznej koncepcji wybudowania w Katowicach energooszczędnego budynku biurowego
 • początek prac koncepcyjnych nad rewitalizacją 50ha terenów poprzemysłowych

2009

 • aplikowanie o środki unijne na realizację projektu rozwoju Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

od 2010

 • promocja Klastra
 • rozpoczęcie budowy energooszczędnego budynku biurowego • promocja terenów inwestycyjnych

2011

 • budowa energooszczędnego budynku biurowego i jego komercjalizacja

2012

 • otwarcie pierwszego  energooszczędnego budynku biurowego im. Marii Goeppert-Mayer w kompleksie GPP BUSINESS PARK

2013

 • rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych budynków biurowych w kompleksie GPP Business Park

2014

 • otwarcie drugiego oraz trzeciego energooszczędnego budynku biurowego im. Otto Sterna oraz im. Kurta Aldera w kompleksie GPP Business Park

2015

 • uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnego, czwartego budynku biurowego im. Konrada Blocha w kompleksie GPP BUSINESS PARK.

 

Facebook User Timeline

Close